یکی از مهمترین دوران زندگی هر زنی، دوران بارداری اوست. استفاده از بالشت بارداری در این دوران مشکلات خواب مادر و فشار بر جنین در هنگام استراحت به پهلو را کاهش میدهد. بالشت بارداری انواع مختلفی دارد که برای حالتهای گوناگون خوابیدن در دوران بارداری طراحی شدهاند. وسیله دیگری که پس از تولد نوزاد به کار میآید،شیشه شیر است که باید در انتخاب آن دقت به خرج داد.