خجالت کشیدن یکی ازهیجانات خودآگاه انسان است که ممکن است فرد خجالتی را دچار مشکل کند.هیجانات خودآگاه به این دلیل رخ می دهد که فرد احساس می‌کند نتوانسته است آن گونه که انتظارداشته در یک جمع ظاهر شود یا آن گونه که شایسته بوده رفتار کند. این مشکل ریشه در خود فرد و همچنین شرایط فرهنگی و انتظارات اجتماعی نیز دارد.یعنی فرد آنگونه که از خود انتظار داشته نتوانسته موفق ظاهر شود .علاوه بر این شرایط فرهنگی و انتظارات اجتماعی نیز در میزان احساس خجالت افراد تاثیر زیادی می‌گذارد.راههای درمان خجالت به شرح زیر می باشند
احساس خجالت را در خود بپذیرید
از تکنیک‌های تنفسی برای درمان خجالت استفاده کنید
کارهایی برای پرت شدن حواس انجام دهید
از تکنیک‌های ذهن آگاهی استفاده کنید
وضعیت روانی خود را بیشتر بررسی کنید