عدم توانایی در دریافت حجم هوای کافی جهت ارسال به ریهها و ناراحتی هنگام تنفس را مشکل تنفسی میگویند. شایعترین علل مشکل تنفسی آسم، نارسایی قلبی، بیماری مزمن انسداد ریوی، ذات الریه و استرس ناشی از محیط اطراف میباشد. کوتاه شدن تنفس پس از انجام کارهای سنگین، تنفس سخت،تپش قلب و سرفه از جمله نشانههای بیماری تنفسی میباشد.
یکی از وسایل مورد نیاز این بیماران دستگاه بخور است.